Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Obec Hvozdnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hvozdnice vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s ust. § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 367/1990 Sb. Podle současného platného a účinného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec Hvozdnice základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.1) Obec Hvozdnice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek; v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.2) Obec Hvozdnice je samostatně spravována zastupitelstvem,3) své záležitosti spravuje v samostatné působnosti,4) v rozsahu stanoveném zákony vykonává státní správu v přenesené působnosti.5)

1) ust. § 1 zákona o obcích
2) ust. § 2 odst. 1 zákona o obcích
3) čl. 101 odst. 1 Ústavy České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.), ust. § 5 odst. 1 zákona o obcích
4) ust. § 35 a násl. zákona o obcích
5) ust. § 61 a násl. zákona o obcích

3. Organizační struktura

Struktura obecního úřadu Hvozdnice

 • Helena Kučerová, starostka (tel. 724 180 398)
 • Adéla Krausová, místostarostka

Obec Hvozdnice je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Hvozdnice, se sídlem Hvozdnice čp. 94, 252 05 Hvozdnice, IČ 72039213, tel.: 311 360 126 – 7, mobil: 602 118 642, email: ms.hvozdnice@seznam.cz

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa
Hvozdnice čp. 160, 25205 Hvozdnice

4.2 Adresa úřadovny
Hvozdnice čp. 160, 25205 Hvozdnice

4.3 Úřední hodiny
pondělí 8,00-12,00 14,00-19,00
středa       8,00-12,00
čtvrtek    18,30-19,30
pátek   18,00-19,00

4.4 Telefonní číslo
Obecního úřadu Hvozdnice
311 360 058

4.5 Fax
—–

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.hvozdnice.eu

4.7 E-mailová adresa
obec.hvozdnice@seznam.cz

4.8 Adresa (ID) datové schránky
mnpatc5

5. Případné platby lze poukázat (bankovní spojení)

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0534934369/0800

Česká národní banka
č. účtu 94-2116111/0710

IČO

00241253

DIČ

Obec Hvozdnice není plátcem DPH.

Dokumenty

Dokumenty naleznete na naší úřední e-desce ZDE, případně po době vyvěšení v archivu úřední desky ZDE

Žádosti o informace

Informace je možné získat následujícími způsoby:

 • na úředních deskách Obecního úřadu Hvozdnice
 • na internetových stránkách obce Hvozdnice
 • osobně v úředních hodinách na Obecním úřadě Hvozdnice
 • telefonicky v úředních hodinách na Obecním úřadě Hvozdnice
 • osobně na zasedáních zastupitelstva obce Hvozdnice
 • zasláním žádosti poštou na adresu Obecního úřadu Hvozdnice
 • zasláním žádosti elektronicky na email obec.hvozdnice@seznam.cz

Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je možno

 • osobně v úředních hodinách na Obecním úřadě Hvozdnice nebo
 • písemně na adresu Obecního úřadu Hvozdnice nebo
 • elektronickou poštou na e-mailovou adresu Obecního úřadu Hvozdnice.

Postup při realizaci podání činěných ve správním řízení a postup v tomto řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je obecným předpisem pro postup ve správním řízení. Zvláštnosti řízení v určitých odvětvích nebo úsecích státní správy upravují zvláštní zákony.

Zahájení správního řízení je možné jednak na návrh účastníka řízení a jednak z podnětu správního orgánu. Je-li řízení zahajováno na návrh účastníka, je řízení zahájeno dnem, kdy podání účastníka s návrhem na zahájení řízení bylo doručeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

Podání se posuzuje podle jeho obsahu; musí z něho být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Další náležitosti podání stanoví zvláštní předpisy. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Hvozdnice, jímž žádosti o informace byť i jen zčásti, nevyhoví, může účastník řízení podat odvolání u Obecního úřadu Hvozdnice, které je předloženo spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. Lhůty pro podání a vyřízení odvolání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb.

12. Formuláře

ZDE

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Policie České republiky: tel. 158
Hasiči: tel. 150
Záchranná služba: tel. 155 (ČR), 257 920 238 (Zbraslav)
MUDr. Tomáš Gavlas (Davle): tel. 257 770 563
Vyhledání návodů pomocí internetových vyhledávačů a na www stránkách příslušných institucí – https://portal.gov.cz/portal/obcan/
Stejnopisy Sbírky zákonů naleznete na stránce http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Seznam datových schránek naleznete na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do
Informace k trvalému pobytu a osobním dokladům naleznete také na stránkách MV ČR

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • 99/1963 Sb. – občanský soudní řád (o. s. ř.)
 • 133/1985 Sb. – zákon o požární ochraně
 • 565/1990 Sb. – o místních poplatcích
 • 455/1991 Sb. – zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • 563/1991 Sb. – zákon o účetnictví
 • 334/1992 Sb. – zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
 • 338/1992 Sb. – zákon o dani z nemovitých věcí
 • 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmů
 • 592/1992 Sb. – zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • 634/1992 Sb. – zákon o ochraně spotřebitele
 • 1/1993 Sb. – Ústava České republiky
 • 2/1993 Sb. – Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • 3/1993 Sb. – zákon o státních symbolech České republiky
 • 111/1994 Sb. – zákon o silniční dopravě
 • 152/1994 Sb. – zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • 117/1995 Sb. – zákon o státní sociální podpoře
 • 13/1997 Sb. – zákon o pozemních komunikacích
 • 106/1999 Sb. – zákon o svobodném přístupu k informacím
 • 359/1999 Sb. – zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • 101/2000 Sb. – zákon o ochraně osobních údajů
 • 128/2000 Sb. – zákon o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Sb. – zákon o krajích (krajské zřízení)
 • 133/2000 Sb. – zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • 239/2000 Sb. – zákon o integrovaném záchranném systému
 • 240/2000 Sb. – zákon o krizovém řízení (krizový zákon)
 • 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 301/2000 Sb. – zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • 361/2000 Sb. – zákon o silničním provozu
 • 365/2000 Sb. – zákon o informačních systémech veřejné správy
 • 100/2001 Sb. – zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 115/2001 Sb. – zákon o podpoře sportu
 • 117/2001 Sb. – zákon o veřejných sbírkách
 • 185/2001 Sb. – zákon o odpadech
 • 246/2001 Sb. – vyhláška o požární prevenci
 • 254/2001 Sb. – zákon o vodách (vodní zákon)
 • 257/2001 Sb. – zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizaci)
 • 310/2001 Sb. – seznam stavebních úřadů ke dni 1. ledna 2001
 • 86/2002 Sb. – zákon o ochraně ovzduší
 • 37/2003 Sb. – nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • 22/2004 Sb. – zákon o místním referendu
 • 499/2004 Sb. – zákon o archivnictví a spisové službě
 • 500/2004 Sb. – správní řád
 • 634/2004 Sb. – zákon o správních poplatcích
 • 21/2006 Sb. – zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • 137/2006 Sb. – zákon o veřejných zakázkách
 • 183/2006 Sb. stavební zákon
 • 262/2006 Sb. – zákoník práce
 • 40/2009 Sb. – trestní zákoník
 • 280/2009 Sb. – daňový řád
 • 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • 201/2012 Sb. – zákon o ochraně ovzduší
 • 256/2013 Sb. – zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • 303/2013 Sb. – zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
 • 357/2013 Sb. – katastrální vyhláška
 • 358/2013 Sb. – vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 • 359/2013 Sb. – vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
 • 298/2014 Sb. – o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 

14.2. Vydané právní předpisy

Řád veřejného pohřebiště

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad Hvozdnice

16. Licenční smlouvy

Obec Hvozdnice nemá v současné době uzavřenu žádnou licenční smlouvu.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací Obecního úřadu Hvozdnice za rok 2023 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 364/1999 Sb. ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací Obecního úřadu Hvozdnice za rok 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 364/1999 Sb. ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací Obecního úřadu Hvozdnice za rok 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 364/1999 Sb. ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací Obecního úřadu Hvozdnice za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 364/1999 Sb. ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací Obecního úřadu Hvozdnice za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 364/1999 Sb. ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací Obecního úřadu Hvozdnice za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 364/1999 Sb. ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací Obecního úřadu Hvozdnice za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 364/1999 Sb. ZDE

Výroční zpráva o poskytování informací Obecního úřadu Hvozdnice za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 364/1999 Sb. ZDE

18. Informace poskytnuté na žádost

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2021 2022 2023-1 2023-2 2024

19. Informace o zpracování osobních údajů

20. Informace o Územním plánu obce Hvozdnice

Platný Územní plán obce Hvozdnice je v elektronické podobě zveřejněn na www.hvozdnice.eu a též www.mestocernosice.cz. V listinné podobě je ÚP k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Hvozdnice.

21. Seznam hlavních dokumentů obce Hvozdnice

Program rozvoje obce Hvozdnice 2018- 2024
Plán rozvoje sportu v obci Hvozdnice 2018 – 2024
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Hvozdnice na období 2018 – 2028