Zásady ochrany osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajů

Vážení občané,

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak obec Hvozdnice zpracovává vaše osobní údaje.

 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?

  Správcem vašich osobních údajů je:
  Obec Hvozdnice
  Obecní úřad, Hvozdnice 160, 252 05
  IČO 00241253
  Starostka: JUDr. Helena Kučerová, Ph.D.
  Místostarostka: Adéla Krausová
  E-mail: obec.hvozdnice@seznam.cz
  ID datové schránky: mnpatc5

 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce?

  Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
  Keystone Company a.s.
  Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108
  IČO: 05983649
  Email: hvozdnice.dpo@keystonecompany.cz

 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

  Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 4. Z jakého důvodu zpracovává obec vaše osobní údaje?

  Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.

 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

  Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

  Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

  Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva?

  Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
  – vám umožnili přístup k vašim osobním údajům
  – opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  – vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?

  Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
  Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
  Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby?

  Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

  Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili.

 12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

  O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 13. Kolik taková žádost stojí?

  Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme).

 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

  Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně?

  V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).