Změna sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Od 1. ledna 2020 dochází ke změně sazby tohoto místního poplatku, která činí 600 Kč namísto dosavadních 500 Kč. Ve výši 500 Kč budou poplatek i v roce 2020 platit osoby v obci přihlášené, které v době splatnosti poplatku dovršily 80. rok věku a osoby, které jsou v době splatnosti poplatku držiteli průkazu ZTP/P.
Splatnost poplatku zůstává nezměněna, tedy 30. 04. 2020 musí být platba poplatku již připsána na účet obce č. 534934369/0800 nebo uhrazena v hotovosti na Obecním úřadě Hvozdnice. Na přelomu měsíců února a března 2020 budou poplatníkům distribuovány poštovní poukázky jako v předchozích letech. Popelnice bez nálepek na rok 2020 nebudou po datu 30. 04. 2020 vyváženy.

Změna ceny vodného a stočného
Navýšení ceny u stočného představuje částku 1,15 Kč vč. DPH na 1 m³ odpadní vody, tedy ze stávajících 22,39 Kč vč. DPH činí stočné v roce 2020 23,54 vč. DPH na 1 m³ odpadní vody.
Cena pitné vody za 1 m³ se ze stávající ceny 48 Kč vč. DPH na 1 m³ zvyšuje pro rok 2020 na cenu 50 Kč vč. DPH. Navýšení je tedy o 2,00 Kč vč. DPH za 1 m³.