Author: hvozdnice

Změna sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Od 1. ledna 2020 dochází ke změně sazby tohoto místního poplatku, která činí 600 Kč namísto dosavadních 500 Kč. Ve výši 500 Kč budou poplatek i v roce 2020 platit osoby v obci přihlášené, které v době splatnosti poplatku dovršily 80. rok věku a osoby, které jsou v době splatnosti poplatku držiteli průkazu ZTP/P.
Splatnost poplatku zůstává nezměněna, tedy 30. 04. 2020 musí být platba poplatku již připsána na účet obce č. 534934369/0800 nebo uhrazena v hotovosti na Obecním úřadě Hvozdnice. Na přelomu měsíců února a března 2020 budou poplatníkům distribuovány poštovní poukázky jako v předchozích letech. Popelnice bez nálepek na rok 2020 nebudou po datu 30. 04. 2020 vyváženy.

Změna ceny vodného a stočného
Navýšení ceny u stočného představuje částku 1,15 Kč vč. DPH na 1 m³ odpadní vody, tedy ze stávajících 22,39 Kč vč. DPH činí stočné v roce 2020 23,54 vč. DPH na 1 m³ odpadní vody.
Cena pitné vody za 1 m³ se ze stávající ceny 48 Kč vč. DPH na 1 m³ zvyšuje pro rok 2020 na cenu 50 Kč vč. DPH. Navýšení je tedy o 2,00 Kč vč. DPH za 1 m³.

Oznámení o částečné uzavírce

Ve dnech od 20. ledna 2020 do 31. března 2020 bude částečně uzavřena silnice č. II/102 v úseku km 1,450 – 1,650 (u Vranské přehrady). Důvodem je oprava pozemní komunikace – opěrné zdi. Doprava bude vedena v úseku stavby jedním jízdním pruhem, řízena světelným signalizačním zařízením v délce cca 200 m. Mapka ZDE.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Mobilní sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a současně velkoobjemového odpadu se uskuteční
v sobotu dne 26. 10. 2019 od 8.00 do 10.30 hod. u hospody U rybníka.

Uvedený odpad bude bezplatně přijímán od občanů trvale hlášených ve Hvozdnici a majitelů rekreačních objektů, kteří obci platí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu.
Eternit, asfalt či asfaltovou lepenku lze na dočasnou skládku ukládat bezplatně pouze do 50 kg. Uložení většího množství nad uvedenou hranici je následně zpoplatněno cenou, kterou za takový svoz účtuje obci svozová společnost, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Složení odpadu mimo uvedené hodiny bude považováno za založení černé skládky a bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy.

Obecní úřad